Tag Archives: GÜNÜMÜZE IŞIK TUTAN TARİHÇELER

GÜNÜMÜZE IŞIK TUTAN TARİHÇELER


tarihcelerBu kitabın içinde, her biri ayrı bir konuyu inceleyen altı ayrı kitap yer almaktadır. Hepsi, yıllardan beri yakından izle-mekte olduğumuz çeşitli bilimsel tartışma konularıyla ilgili olarak hazırladığımız araştırma yazılarıdır. Kısa oldukları için şimdiye kadar yayınlanmamış olan bu kitapları tek bir cilt içerisinde okuyucumuzun takdirine sunuyoruz.

Birinci kitap, faşizmin tarihini, benzer diğer kavram-larla birlikte oluşum sürecini ve günümüzde örtük biçimde geçerli olan ilke ve politikalarını inceler. Bu yazımız Kurtla Yiyip Çobanla Ağlaşanlar veArsızlık ve Kültür/Batının Kültürü Dış Politikasını Nasıl Yönlendiriyor? adlı kitaplarımızın eki mahiyetindedir ve o kitaplarımızın eksik kalan yönlerini de tamamlamaktadır.

İkinci kitabımız, küreselleşme olgusuyla ilgili bir değer-lendirmedir. Küreselleşmenin kültür ve ekonomi boyutlarını inceler. Büyük Güçlerin küreselleşmeden ne beklediklerini, kültür alanında görülen melezleşmenin derinliğini ve söz ko-nusu oluşumdan umulan sonuçları açıklar. Bu kitabımız da Kurtla Yiyip Çobanla Ağlaşanlar kitabımızın eki olarak düşünü-lebilir.

Üçüncü kitabımız, Fransa’da İşgal Yılları adlı kitabımızın eki mahiyetinde bir çalışmadır. Söz konusu kitapta, Alman işgali aşama aşama anlatılır. Burada ise Alman işgalinin kur-şun atmadan nasıl mümkün hale getirildiği ve basının bu işteki ağır sorumluluğu incelenmektedir.

Dördüncü kitabımız, genetiğiyle oynanmış tohumların ve gıdaların yeryüzüne hızla yayılması üzerine kaleme alın-mış bir bilim ve bilim felsefesi yazısıdır. Büyük Güçlerin, aslında insanlığa büyük imkânların kapılarını açabilecek nite-likteki genetik bilimini nasıl bir sahte bilime dönüştürdükle-rini anlatır.

Beşinci kitabımız, kültür üzerine sürüp gelen tartışma-lara karışan bir araştırma yazısıdır. Kültürün insan zihninin derinlerinde nasıl kök saldığını beş ayrı ülkenin tarihinden örnekler vererek inceler.

Altıncı kitabımız, aslında İkinci Binyılın Muhasebesi adlı kitabımızın 27. bölümüdür. Darwin’in görüşlerinin bir ideoloji kalıbına dökülerek, sömürgeci emelleri aklamak için geliştirilen söylemlerin omurgasına nasıl yerleştirildiğini göstermekte-dir. Genetiğin sahte bilime dönüştürülmesini anlatan kita-bımızın yanında ikinci bir çarpıcı örnek olduğu için aynı ko-nuyu bu kitabımızın çerçevesine de taşımayı uygun gördük.

Saygılarımızla,

İbrahim OKUR, Bursa 2012


KİTABIN İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNÜ ve ÖN YAZISI NİTELİĞİNDEKİ İLK BÖLÜMÜNÜ AŞAĞIDAKİ BUTONLARA TIKLAYARAK İNCELEYEBİLİRSİNİZ.

indir-buton01 indir-buton02 indir-buton03